Αντώνης Μπαρμπαρής

Αντώνης Μπαρμπαρής

Μάθετε τους διαιτητές των τοοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Δράμας για το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Οκτωβρίου...(Χορηγοί της είδησης οι ιστοσελίδες www.spmc.gr και www.femaleplace.weebly.com)....


Για να δείτε τους διαιτητές στην Α΄Ερασιτεχνική, πατήστε εδώ


Για να δείτε τους διαιτητές στη Β΄Ερασιτεχνική (1ος Όμιλος), πατήστε εδώ


Για να δείτε τους διαιτητές στη Β΄Ερασιτεχνική (2ος Όμιλος), πατήστε εδώ
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 {ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010}, να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης...(Χορηγοί της είδησης οι ιστοσελίδες www.spmc.gr και www.femaleplace.weebly.com)....
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δράμας έτους 2018 – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος  2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» στον κωδικό Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 4.3.4/ΕΥΔΠ_84(1η) - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Καλού Αγρού» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αμμοχαλικοστρώσεις» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάμου» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Τ.Κ. Νικοτσάρα» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Κ. Αγρού» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Μαυροβάτου» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου» - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος16. α) Αλλαγή  του τίτλου του Κ.Α.  20.6262.08 από « Καθαρισμός παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» σε « Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών»β) Λήψη απόφασης για έγκριση  ανάθεσης της υπηρεσίας « Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» ,προϋπολογισμού  24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε τρίτο με την προσφυγή στη διαδικασία της  απευθείας  ανάθεσης - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος17. Επιχορήγησης του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Δράμας « το ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟ» από τον Δήμο Δράμας – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος18. Έγκριση της 171/2017 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την ψήφιση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. έτους 2017 – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος19. Τροποποίηση της 464/2017 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2017 – 2018» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες» - Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος20. Έγκριση της 60/2017 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, επί του Κανονισμού Λειτουργίας της Ονειρούπoλης - Εισηγητής Ψαρράς  Γεώργιος21. Έγκριση της 63/2017 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, σχετικά με τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον δημοτικό κήπο και στην Πλατεία Ελευθερίας - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος22. Χορήγηση άδειας ανέγερσης προσωρινών λυόμενων κατασκευών  για τις ανάγκες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης  «Ονειρούπολης Δράμας  2017-2018» - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος23. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ονειρούπολης 2017-2018 καθώς και καθορισμός επιτρεπτών ειδών πώλησης ανά άδεια στους ξύλινους οικίσκους εντός του δημοτικού κήπου και σε θέσεις πέριξ του δημοτικού κήπου- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος24. Έγκριση της 256/2017 ΑΟΕ, σχετικά με τον καθορισμό τέλους ξύλινων κατασκευών – οικίσκων, και θέσεων ανά κατηγορία στους χώρους που έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης 2017-2018– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος25. Έγκριση της 240/2017 ΑΟΕ και της 254/2017 συμπληρωματικής αυτής, σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. έτους 2017 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος26. Έγκριση της 255/2017 ΑΟΕ, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος27. Έγκριση της 48/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 – 31/12/2016  μετά του πιστοποιητικού – Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος28. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) – Ορισμός νέου Αντιπροέδρου – Εισηγητής Τερζής Ανέστης29. Μείωση ή μη της οφειλής από τους Χρηματικούς Καταλόγους 1015/2017 “ΤΕΛΟΣ 0,5% Ή 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3756/2009) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 (ΜΕΡΟΣ Β (275)” και Χρηματικό Κατάλογο 1016/2017 “ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3756/2009) (ΜΕΡΟΣ Β (275)” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 της επιχείρησης “Ε.Λευκαδίτου & Σία Ε.Ε.”- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος30. Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 961/2017 λόγω λύσης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου – Άρμεν Προκόπιος - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος31. Επιστροφή ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. – Γαϊτάνος Ιωάννης - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος32. Επιστροφή ποσού από τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων – Ντινάκη Αθανασία –Εισηγητής Σολάκης Άγγελος33. Εξέταση αιτήματος της κ. Στρατέλλου Σταυρούλας του Εμμανουήλ για επιστροφή ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμου Δράμας- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος34. Εξέταση αιτήματος του Αναστασιάδη Μάρκου του Αβραάμ για τη διόρθωση των χρηματικών καταλόγων 885/2017 & 886/2017 (αρχικοί χρηματικοί κατάλογοι 981/2016 & 982/2016) από τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και πρόστιμο λόγω μη υποβολής δήλωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2010 – Αναστασιάδης Μάρκος - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος35. Εξέταση αιτήματος του Ηλιάδη Ηλία του Μιχαήλ νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Ηλιάδης Ηλίας & Σια Ο.Ε.» για τη διόρθωση των χρηματικών καταλόγων 830/2017 & 831/2017 (αρχικοί χρηματικοί κατάλογοι 939/2015 & 940/2015) από τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και πρόστιμο λόγω μη υποβολής δήλωσης τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2009 » - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος36. Aπ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 επί της οδού Βοραζάνη (μεταξύ των οδών Βοραζάνη & Ηπείρου, όπισθεν στρατιωτικής λέσχης) για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ), στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)»- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος37. Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “Δ. Κραχτίδη” για την παρουσίαση δύο (2) παραστάσεων Ρώσικου κλασικού μπαλέτου από τη Μόσχα, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006) - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος38. Παράταση  μίσθωσης  κινηματοθέατρου « ΟΛΥΜΠΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/23-12-2016) - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος39. Συνένωση καταστημάτων επί των οδού 19ης Μαϊου & Ιπποκράτους 1 στην Δράμα - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος 40. Αυθαίρετη καλλιέργεια των αριθμ. 91, 536, 628 & 1103 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος41. Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2018 (χρήση 2017) - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος42. Παραχώρηση του υπ' αριθμ. 91 οικοπέδου του Ο.Τ. 16 του συνοικισμού Μυλοποτάμου, το οποίο ανήκει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Δήμο Δράμας - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος43. Ασφάλιση ακινήτων Δήμου Δράμας για το έτος 2018 - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος44. Επιλογή Τράπεζας για  την προμήθεια δύο  τερματικών αποδοχής         καρτών πληρωμών  (P.O.S.) - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος45. Έγκριση της 61/2017 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, περί προέγκριση ίδρυσης πίστας αυτοκινητιδίων (πίστα καρτ) - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος46. Έγκριση της 64/2017 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, επί αίτησης για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 - Εισηγητής Σολάκης Άγγελος47. Έγκριση δράσεων δημοσιότητας και προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας « για το έτος 2017 - Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης48. Τροποποίηση των με αριθμ. 401/2008 και 550/2016 ΑΔΣ  σχετικά με τη μείωση των δημοτικών τελών σε ευάλωτες ομάδες δημοτών - Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης49. Έγκριση ποσού για έκδοση διατακτικών για την περίοδο Χριστουγέννων 2017 και Νέου Έτους - Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης50. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών - Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης51. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη φύλαξη Κεντρικής Αποθήκης ΤΕΒΑ - Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης52. Ορισμός αναπληρωτή, στην εκάστοτε επιτροπή παραλαβής έργων, του άρθρου του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για χρονικό διάστημα έως 31-08 -2019 - Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος53. Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης συντήρησης (εργασίες – προμήθειες) οπτικών δικτύων Δήμου Δράμας – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος54. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων για το ποσό των 5.964,40 – Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος55. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος56. Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο ''Διαχειριστική μελέτη  πάρκου  Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας»,  με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης με ηλεκτρονική κλήρωση - Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος57. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή όχι σύναψης προγραμματικής σύμβασης με περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παροχή της υπηρεσίας: ''Πρωτοβάθμιος  προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Δράμας και αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας αυτών- Εισηγητής Ρεμόντης Σταμάτιος58. Έγκριση της 81/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης59. Έγκριση της 82/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης60. Έγκριση της 83/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης61. Έγκριση της 85/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης62. Έγκριση της 54/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταβολή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-2019- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης63. Έγκριση της 55/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-2019- Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης64. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
Με ταχείς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας...(Χορηγοί της είδησης οι ιστοσελίδες www.spmc.gr και www.femaleplace.weebly.com)...
Ήδη στο Νοσοκομείο έχουν προσληφθεί έξι (6) ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:• Μία  (1) ιατρός ειδικότητας Νευρολογίας • Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας• Μία (1) ιατρός  ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με μετεκπαίδευση στην Παιδοακτινολογία• Έναν (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας• Έναν (1) ιατρός ειδικότητας Οφθαλμολογίας. 
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχουν σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό ακόμη:• Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας• Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Καρδιολογίας• Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οφθαλμολογίας• Ένας (1) ιατρός ειδικότητας ΩΡΛ• Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής  
Επίσης προκηρύχθηκαν άλλες έξι (6) θέσεις, οι οποίες αφορούν την πρόσληψη  ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογίας και πέντε (5) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση της Μ.Ε.Θ.. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν και αυτές οι προσλήψεις εντός του 2017, γι’ αυτό κινούμαστε  με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας χωρίς καμία καθυστέρηση και χρονοτριβή.
Εκτός από το μόνιμο ιατρικό προσωπικό, το Νοσοκομείο στελεχώθηκε και με επικουρικό. Συγκεκριμένα, από το 2016 μέχρι και σήμερα, προσλήφθηκαν με τριετή θητεία δώδεκα (12) επικουρικοί ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:• Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας• Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας• Δύο (2) ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας• Μία (1) ιατρός  ειδικότητας Παθολογίας• Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας• Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας • Ένας (1) ιατρό ειδικότητας ΩΡΛ• Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Ουρολογίας• Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής• Επίκειται η πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής και ενός (1) ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας
Έτσι, με πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αδιαμφισβήτητα τεκμηριώνεται η ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματά μας για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας, δημιουργώντας συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας.Με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον, η Διοίκηση θα εντείνει τις προσπάθειές της, προκειμένου να στελεχωθεί πλήρως το Νοσοκομείο Δράμας και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής, δημόσια, δωρεάν παροχή υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες της Δράμας. 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣτου Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας ενημερώνει ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις για τον νομό Δράμας θα πραγματοποιηθούν από 23 Οκτωβρίου 2017 έως 05 Νοεμβρίου 2017 και θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις  των νόμων. Η αγορά της Δράμας γίνεται ελκυστική και είναι ευκαιρία για όλους μας να καλύψουμε τις ανάγκες μας! (Χορηγοί της είδησης οι ιστοσελίδες www.spmc.gr και www.femaleplace.weebly.com)....

Πολιτική

Αθλητισμός

ΕΠΣ Δράμας:Οι ορισμοί των διαιτητών στα τοπικά πρωταθλήματα (21-22/10/17)

Μάθετε τους διαιτητές των τοοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Δράμας για το Σαββατοκύριακο 21 και...

Κοντά στον πολίτη

Lifestyle και τεχνολογία στη DramaNOW.gr

Η DramaNOW.gr μεγαλώνει, με ειδήσεις πλέον που θα αφορούν το...

Facebook